Ur. broj: UV-CZKNZ-17/2020.

Zagreb, 31.7.2020.

Na temelju članka 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, br. 73/93, 29/97, 47/99 i 35/08 i 127/19), članka 6. i 7. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi („Narodne novine“ br.96/01 i 98/19) i članka 32. i 33. Statuta Centra za kulturu Novi Zagreb, Upravno vijeće Centra

za kulturu Novi Zagreb na temelju Odluke od 31.7.2020.g., raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto Viši stručni suradnik – voditelj kulturnih djelatnosti

1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme

Uvjeti:

– VSS društvenog ili humanističkog smjera ili VSS s područja umjetnosti i 1 godina radnog

  iskustva na istim ili sličnim poslovima u djelatnosti kulture

– znanje rada na računalu

– poznavanje engleskog jezika

– razvijena komunikativnost i organizacijske sposobnosti.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

– presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,

– elektronički zapis o radno-pravnom statusu ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko

  osiguranje,

– dokaz o poznavanju engleskog jezika (potvrda o poznavanju engleskog jezika izdana od ovlaštene ustanove ili preslika indeksa)

– presliku osobne iskaznice ili domovnice,

– uvjerenje o nekažnjavanju  (ne starije od 6 mjeseci),

– životopis s opisom dosadašnjeg rada.

Natječajna dokumentacija prilaže se u elektroničkom zapisu ili preslici.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ime prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN broj 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20ostvarivanje%prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu istih.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili osobno na adresu:

CENTAR ZA KULTURU NOVI ZAGREB, Trg Narodne zaštite 2, 10020 Zagreb,

s naznakom „ NATJEČAJ ZA radno mjesto Viši stručni suradnik – voditelj kulturnih djelatnosti – NE OTVARAJ“

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja.

Natječaj je otvoren od 17.8.2020. do 24.8.2020. godine.

O rezultatima natječaja, kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke.