Tečaj engleskog jezika

Centar za kulturu Novi Zagreb

Općenito

Voditeljica: Mirjana Vuković Pavlović, prof. engleskog jezika i književnosti je izuzetno sposobna, svestrana osoba vrlo širokog obrazovanja, te izraženih komunikacijskih, tehničkih i analitičkih  vještina, izuzetno dobar pedagog i metodičar.

Osmislila je nekoliko novih programa Centra vezanih uz učenje jezika

BritExpress (Engleska jezična radionica)

Opis programa:

Jezični program BritExpress ‘Express Yourself’ osmišljen je s ciljem usavršavanja razvojne usmene komunikacije na engleskom jeziku među djecom osnovnoškolskog uzrasta. Program obuhvaća 90-minutne radionice izražavanja, stvaranja i usavršavanja usvojenog znanja nematerinjeg  jezika ovisno o dobi polaznika:

Drama Club za niže razrede osnovne škole  i

Book Club za više razrede osnovne škole.

Grupne radionice s tematski odgojnom tendencijom obuhvaćaju kontinuiranu dinamiku rada na tjednoj razini. Cjelokupnim programom je obuhvaćen prijenos kulture jezika i civilizacije Velike Britanije koji se dalje nadograđuje bilo putem verbalno-vizualnog izražavanja i stvaranja kroz dramsku radionicu s produkcijom, bilo putem debatnih interpretacija važnih djela britanskog stvaralaštva popraćenih prigodnim ekranizacijama u opuštenoj atmosferi.

Proaktivno poticanje polaznika radionica na primjenu svih usvojenih jezičnih vještina rezultira razvojem kompletnije ličnosti u lingvističko-društvenom kontekstu odgoja i obrazovanja, te stvara solidne temelje za samostalno daljnje proširivanje naučenog znanja engleskog jezika u današnjem bilingvističkom okruženju.

OBRAZLOŽENJE:

Cilj programa BritExpress je osposobljavanje polaznika za samostalnu primjenu kulture engleskog  jezika u stvarnim životnim situacijama koje su neizbježni produkt današnjeg bilingvističkog društva. Odgojno-obrazovne zadaće kojima jezične radionice teže:

– razvijanje sposobnosti usmenog korištenja jezika razumno, točno, tečno i prigodno

– povećanje opsega vokabulara i raspona rečeničnih struktura, te bolji izgovor stranih riječi

– kreiranje vještine kritičkog mišljenja, sposobnosti procjenjivanja i tumačenja

– obogaćivanje osobnosti polaznika: kognitivni izazovi, zahtjevi za kreativnošću i suradnjom, psihološki izazovi (samopouzdanje, snalažljivost, prilagodljivost, ustrajnost, spontanost)

-razvijanje društveno-socijalno prihvatljivih osobina: tolerancija na različitosti, razumijevanje stranih kultura i civilizacija, javno izražavanje, zastupanje vlastitih stavova i mišljenja

– otklanjanje apatije i straha od stranog jezika i kulture

– poticanje na  globalno jezičnu integraciju.

Današnja djeca i mladež svakodnevno su izložena neposrednoj okolini  koja podupire svjesnost i važnost engleskog jezika kao osnovnog sredstva globalne komunikacije (lingua franca), stoga današnjim generacijama smislen način stvaranja potrebne jezične kompetencije u okvirima i formalnog i neformalnog govora je moguće opravdati upravo izvan stroge forme školskih učionica kroz neusiljenu komunikaciju u multimedijalnom kontekstu suvremenog doba. Radionica književno-scenskog tipa je djelotvorna metoda integriranog pristupa učenju stranog jezika budući da su fiktivni likovi iz nekog književno-scenskog opusa prepuni ljudske raznolikosti kao i sami polaznici te se stoga oni mogu osobno u njima prepoznati. No i grupna interakcija dodatno osnažuje samo iskustvo principa radionice ‘express yourself’ na nematerinjem jeziku u samostalnom izražavanju osobnosti pojedinca na psihosociolingvističkoj razini, te usputno  potiče razvoj opće kulture življenja kod polaznika, danas na lokalnoj, a već sutra na globalnoj razini međuljudske komunikacije.

LilliPut (Engleska igraonica)

Opis programa:

Igraonica LilliPut je namijenjena najmlađim pripremnim korisnicima engleskog jezika, djeci u predškolskoj dobi (4-6 godina).

Program se temelji na spontanom usvajanju osnovnog jezičnog vokabulara i kulture kroz interaktivnu igru, pjesmu i priču unutar 45-minutnih igraonica na tjednoj razini. Budući da su sposobnosti čitanja i pisanja još u razvojnoj fazi, predškolarci se uvelike oslanjaju na nepisanu jezičnu formu kao komunikacijski alat te koriste vještine slušanja, govora, plesa, igre i kreativnog stvaranja da bi izrazili raspon svoje osobnosti. Shodno tome, pregršt kontinuiranih tematski osmišljenih aktivnosti u sklopu igraonice pomaže postupnom približavanju jednog dalekog stranog svijeta imaginarnog ovim malim polaznicima te time zasigurno pripomaže psihosociolingvističkom obogaćivanju  istih unutar okvira današnjeg društva i njegove izražene potrebe za bilingvizmom.

OBRAZLOŽENJE:

Cilj programa LilliPut je priprema predškolske djece za upoznavanje s najraširenijim svjetskim jezikom današnjice, engleskim jezikom. Brojna metodička istraživanja pokazuju niz prednosti koja proizlaze iz ranog susreta djeteta sa stranim jezikom, posebno naglašavajući autentičnost izgovora stranih riječi i rečenične intonacije, te istaknutu važnost lingvističkog alata imenom TPR (Total Physical Response) koji je zaslužan za sposobnost brzog upijanja novih informacija u procesu predškolskog učenja.

Radoznalost i motivacija su zamjenjivi pojmovi kada govorimo o ranom usvajanju kulture stranog jezika. Djeca pozitivno reagiraju na nove, neznane i neobične elemente u svojoj okolini, pokazujući potrebnu ustrajnost u njihovom istraživanju i prikupljanju novih iskustava. Svakodnevna upotrebna važnost engleskog jezika u neposrednoj blizini djece pruža  im zahvalnu pripremu i stabilne temelje za buduću širokopojasnu primjenu usvojenog znanja iz kulture tog nematerinjeg jezika. Globalno univerzalna jezična integracija je neopoziva potreba današnjice te je rani pristup istoj danas gotovo neizbježan.

S.O.S. ( Radionica engleske gramatike)

Opis programa:

Program S.O.S. ‘Save Our Souls‘ je namijenjen učenicima osnovnih i srednjih škola kao nadopuna redovnoj nastavi engleskog jezika, olakšavajući im usvajanje uvijek problematičnih gramatičkih vremenskih struktura, sintakse rečenice te odnosnih značenja semantičkih sadržaja.

Gramatičke 60-minutne radionice bazirane na dogovornom individualnom i poluindividualnom pristupu problematici su se pokazale kao najučinkovitiji izbor pri uspješnoj motivaciji za razumijevanje spornog gradiva. Metodološki gledano, neizbježna je i prisutnost hrvatske gramatike kroz česte usporedbe s gramatičkim osobitostima u engleskom jeziku, jer se upravo svladavanje ovih različitosti u gramatičkim pojašnjenjima smatra najbitnijim preduvjetom kvalitetnog poznavanja, usvajanja i uporabe stranog jezika. Svakako sve polazi od materinjeg  jezika, onog na kojem mislimo i sanjamo, no vrijeme pokazuje da je asimetrična dvojezičnost najmanje čemu danas treba težiti svaki pojedinac u svom životnom obrazovanju glede jezične kulture.

OBRAZLOŽENJE:

Program S.O.S. nudi pripomoć školarcima u razumijevanju i usvajanju problematičnih jezičnih cjelina unutar procesa učenja engleskog kao stranog jezika. No unatoč rasprostranjenom engleskom leksiku zastupljenom u gotovo svim sferama života i rada današnjice, smatra se da je upravo gramatika onaj najbitniji dio poznavanja tog jezika te da bez nje jezik učimo bez razumijevanja. Stoga školski program posvećuje izrazitu pažnju upravo ‘suhoparnoj’ gramatici, te inzistira postavljanje čvrstih temelja u jednostavnim glagolskim vremenima kako bi se kasnije zahtjevnije jezične strukture lakše nadogradile na postojeće znanje. Komparativni pristup između elemenata poznatog materinjeg i drugog nematerinjeg jezika uvelike logistički pomaže polaznicima gramatičke radionice ovladati spornim područjima u učenju stranog jezika koji je bez premca lingua franca današnjeg doba i kao takav bitan sastavni dio opće kulture svakog pojedinca.