Na temelju članka 31. Statuta i članka 8. Pravilnika o radu Centra za kulturu Novi Zagreb, Centar za kulturu Novi Zagreb raspisuje
 NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO
STRUČNI SURADNIK ZA PROMIDŽBU, MARKETING I ODNOSE S JAVNOŠĆU
1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme

Natječaj je otvoren od 18.9.2019. do 25.9.2019. godine.

Uvjeti:

– VSS društvenog ili humanističkog smjera i 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim
poslovima;
– poznavanje engleskog jezika;
– znanje rada na računalu;
– razvijena komunikativnost i organizacijske sposobnosti.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:
– ovjerenu presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,
– elektronički zapis o radno-pravnom statusu ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje,
– potvrdu o poznavanju engleskog jezika izdanu od ovlaštene ustanove, u izvorniku ili
ovjerenoj preslici,
– presliku domovnice,
– izvornik uvjerenja o nekažnjavanju (ne stariji od 6 mjeseci),
– životopis s opisom dosadašnjeg rada,
– prijedlog programa rada za radno mjesto stručni suradnik za promidžbu, marketing i odnose s
javnošću.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju u smislu odredaba članka 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17), članka 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj: 33/92, 57/92, 77/92, 86/92-pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članka 9.st.2. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj: 157/13 i 152/14) i članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj: 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti u izvorniku sve isprave propisane posebnim zakonom, kojima to svoje pravo dokazuje, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17), dužan je, uz navedene dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokumentaciju navedenu u slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu istih.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili osobno na adresu:

CENTAR ZA KULTURU NOVI ZAGREB, Trg Narodne zaštite 2, 10020 Zagreb,
s naznakom „ NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO VIŠI STRUČNI SURADNIK – VODITELJ KULTURNIH DJELATNOSTI – NE OTVARAJ“

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja.

O rezultatima natječaja, kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke.