Na temelju članka 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, br. 73/93, 29/97, 47/99 i 35/08 i 127/19), članka 6. i 7. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi („Narodne novine“ br.96/01 i 98/19) i članka 29. i 31. Statuta Centra za kulturu Novi Zagreb, Upravno vijeće Centra za kulturu Novi Zagreb na temelju Odluke od 1.10.2020.g., raspisuje:

NATJEČAJ
ZA RADNO MJESTO STRUČNI SURADNIK ZA PROMIDŽBU, MARKETING I ODNOSE S JAVNOŠĆU
1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme

Uvjeti:
– VSS društvenog ili humanističkog smjera i 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
– poznavanje engleskog jezika
– znanje rada na računalu
– razvijena komunikativnost i organizacijske sposobnosti.
Opis poslova:
– osmišljava, istražuje, organizacijski usklađuje i sudjeluje u procesu pripreme i provedbe projekata u njihovoj promidžbi,
– organizira, usklađuje i provodi marketinško-promidžbene aktivnosti redovito održava web stranicu i društvene mreže,
– predlaže mjesečne nacrte marketinško-promidžbenih kampanja sukladno programima koje pripremaju stručni suradnici,
– samostalno ili u suradnji sa stručnim suradnicima priprema i predlaže oblike marketinga i promidžbe o pojedinim zajedničkim programima ili projektima,
– vodi adresare vezane za promidžbu te ih redovito ažurira,
– sudjeluje u organizaciji i provedbi svih djelatnosti i programa od značenja za ustanovu prema nalogu ravnatelja,
– obavlja stručno-organizacijske poslove na pripremi press konferencija za veće projekte
– po potrebi dežura na programima,
– podnosi ravnatelju odgovarajuća izvješća o realizaciji programskih aktivnosti iz djelokruga radnog mjesta,
– obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja,
– za svoj rad odgovara ravnatelju.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:
– presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,
– elektronički zapis o radno-pravnom statusu ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
– potvrdu o poznavanju engleskog jezika izdanu od ovlaštene ustanove, stupanj B2 ili preslika indeksa od visokoškolske ustanove,
– presliku osobne iskaznice, domovnice ili elektronski dokaz državljanstva,
– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),
– životopis s opisom dosadašnjeg rada.

Natječajna dokumentacija prilaže se u elektroničkom zapisu ili preslici.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ime prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN broj 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20ostvarivanje%prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu istih.
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili osobno na adresu:

CENTAR ZA KULTURU NOVI ZAGREB, Trg Narodne zaštite 2, 10020 Zagreb,
s naznakom:
„ NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO STRUČNI SURADNIK ZA PROMIDŽBU, MARKETING I ODNOSE S JAVNOŠĆU – NE OTVARAJ“
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja.
Natječaj je otvoren od 2.10.2020. do 9.10.2020. godine.
O rezultatima natječaja, kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke.

UKRATKO

Mjesto rada: ZAGREB
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 2.10.2020.
Natječaj vrijedi do: 9.10.2020.
Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo: 1 godinu