Na temelju članka 31. Statuta i članka 8. Pravilnika o radu Centra za kulturu Novi Zagreb, Centar za kulturu Novi Zagreb raspisuje

NATJEČAJ
za radno mjesto:

– viši stručni suradnik – voditelj kulturnih djelatnosti – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme.

Uvjeti:

– VSS društvenog ili humanističkog smjera ili VSS iz područja umjetnosti i 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u djelatnosti kulture

– znanje rada na računalu
– poznavanje engleskog jezika
– razvijena komunikativnost i organizacijske sposobnosti.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

– ovjeren preslik diplome o stečenoj stručnoj spremi,
– elektronički zapis o radnopravnom statusu ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
– potvrdu o poznavanju engleskog jezika izdanu od ovlaštene ustanove, u izvorniku ili ovjerenom presliku,
– preslik domovnice,
– izvornik uvjerenja o nekažnjavanju (ne stariji od 6 mjeseci),
– životopis s opisom dosadašnjeg rada.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve isprave propisane člankom 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, kojima to svoje pravo dokazuje, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu istih.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili osobno na adresu: Centar za kulturu Novi Zagreb, Trg Narodne zaštite 2, 10020 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za radno mjesto viši stručni suradnik – voditelj kulturnih djelatnosti – ne otvaraj«.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja.

Natječaj je otvoren od 1. 8. 2018. do 8. 8. 2018. godine.

O rezultatima natječaja, kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od donošenja odluke.

Centar za kulturu Novi Zagreb