Na temelju članka 39. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 82/22), članka 27. Statuta Centra za kulturu Novi Zagreb od 30. studenog 2022.g. i članka 8. Pravilnika o radu, te prethodne suglasnosti Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo, Klasa: 611-01/23-010/71, Ur.broj: 251-08-32/002-23-5 od 17. listopada 2023.g., ravnatelj Centra za kulturu Novi Zagreb, dana 14.12.2023. g. donio je

ODLUKU

o raspisivanju natječaja za radno mjesto Čistač/ica

  1. Raspisuje se natječaj za radno mjesto Čistač/ica, na neodređeno, puno radno vrijeme,
  2. Uz dokaze o ispunjavanju uvjeta propisanih Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i

načinu rada Centra za kulturu Novi Zagreb, kandidati će biti pozvani da dostave presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana) i životopis s opisom dosadašnjeg rada

  1. Natječaj će se objaviti na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za

zapošljavanje i na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Centra za kulturu Novi Zagreb

  1. Rok za podnošenje prijave na natječaj iznosi 8 dana od dana objave natječaja,
  2. Tekst natječaja glasi:

 

 

NATJEČAJ

za radno mjestO ČISTAČ/ICA

1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme

Uvjeti:

– NSS

– 1 godina radnog iskustva

– zdravstvena sposobnost za obavljanje fizičkih poslova

Probni rad: 1 mjesec

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

– presliku svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi,

– dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, potvrde o vrsti poslova i razdoblju njihovog obavljanja, ugovori o djelu i ostali odgovarajući dokazi),

– uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili sustavom e-Građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja).

– životopis s opisom dosadašnjeg rada

Natječajna dokumentacija prilaže se u elektroničkom zapisu ili preslici.

Ukoliko kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf  

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti dokaze iz članka 49. stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf  

Nepotpunom prijavom smatra se ona koja ne sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, niti će biti pozvana na dopunu istih.

Kandidati će o užem izboru i kvalifikacijskom razgovoru s Povjerenstvom za provedbu natječaja biti obaviješteni e-poštom.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat po isteku roku čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili osobno na adresu:

 

CENTAR ZA KULTURU NOVI ZAGREB, Trg Narodne zaštite 2, 10020 Zagreb,

s naznakom „ NATJEČAJ ZA radno mjesto ČISTAČ/ICA“

– NE OTVARAJ“

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisano ili elektroničkom poštom u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke.

 

Odluka o rezultatima bit će objavljena i na mrežnim stranicama Centra za kulturu Novi Zagreb sukladno članku 10. stavku 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj: 25/13, 85/15 i 69/22).

 

Provoditelj natječaja zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.