CENTAR ZA KULTURU NOVI ZAGREB
Trg Narodne zastite 2, Zagreb
OIB: 74794965060
Ur.broj: BM-33/24
Zagreb, 30.01.2024.

Na temelju članka 13. Zakona o pravu na pristup informacjama (Narodne novine br. 25/13, 85/15) i članka 9. Statuta Centra za kulturu Novi Zagreb, ravnatelj Centra za kulturu Novi Zagreb, donosi

Odluku o određivanju službenika za informiranje

1. STJEPAN KOLOBARIĆ, stručni suradnik za promidžbu, marketing i odnose s javnošću, određuje se za službenika za informiranje u Centru za kulturu Novi Zagreb, Zagreb, Trg Narodne zastite 2.

2. Ova odluka stupa na snagu s danom donosenja.

Obrazloženje

Centar za kulturu Novi Zagreb, kao javna ustanova čiji je osnivad Grad Zagreb, obvezan je radi osiguravanja prava na pristup informacijama donijeti odluku kojom će odrediti posebnu osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informaciiama (u daljnjem tekstu: službenik za informiranie).

Službenik za informiranje:

1) obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustroju ustanove, kao i rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija.

2) unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela ustanove,

3) osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih

Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Sukladno navedenom, odlučeno je kao u izreci.

Dostavljeno:
1. Stjepan Kolobarić
2. Povjereniku za informiranje
3. Pismohrana