CENTAR ZA KULTURU NOVI ZAGREB, Trg Narodne zaštite 2, 10020 Zagreb

Na temelju članka 38. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 6. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi („Narodne novine“ br. 96/01 i 98/19) i članka 33. i 34. Statuta Centra za kulturu Novi Zagreb od 25.9.2014.g., Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Centra za kulturu Novi Zagreb, od 7.9.2016.g., Upravno vijeće Centra za kulturu Novi Zagreb, na temelju Odluke od 9.7.2020.g. raspisuje javni

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja Centra za kulturu Novi Zagreb  (m/ž)

Za ravnatelja Centra može se imenovati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integralni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br.123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14,60/15 I 131/17) s područja društvenih ili humanističkih znanosti ili umjetničkog područja;

– koja se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima;

– koja ima pet godina radnog staža u djelatnostima kulture;

– znanje jednog stranog jezika;

– koja je hrvatski državljanin;

– koja nije pravomoćno osuđena ili protiv koje se ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda, protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja, protiv osobne slobode, protiv privatnosti, protiv časti i ugleda, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv opće sigurnosti, protiv imovine, protiv gospodarstva, krivotvorenja, protiv intelektualnog vlasništva, protiv službene dužnosti, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv Republike Hrvatske, protiv strane države ili međunarodne organizacije, a koje je propisano Kaznenim zakonom („Narodne novine“, br.125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19).

Iznimno, za ravnatelja Centra može se imenovati osoba koja, pored gore navedenih uvjeta, nema završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integralni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br.123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14,60/15 I 131/17) s područja društvenih ili humanističkih znanosti ili umjetničkog područja, ako je istaknuti i priznati stručnjak na području kulture i s najmanje deset godina radnog staža.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Ravnatelj se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada i razvoja Centra.

Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja na četiri godine.

Ista osoba može ponovno biti imenovana ravnateljem Centra.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)

– dokaz o radnom stažu u djelatnostima kulture (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od 3 mjeseca),

– dokaz o znanju jednog stranog jezika (preslika potvrde škole stranih jezika ili preslika indeksa),

– dokaz o državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili elektronički zapis iz knjige državljana),

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

– vlastoručno potpisani životopis s opisom dosadašnjeg rada,

– vlastoručno potpisani prijedlog četverogodišnjeg programa rada i razvoja Centra.

Natječajna dokumentacija se prilaže se u elektroničkom zapisu ili preslici.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji (NN broj 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaja dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom na adresu:

CENTAR ZA KULTURU NOVI ZAGREB

NATJEČAJ ZA RAVNATELJA (m/ž) – NE OTVARAJ

Trg Narodne zaštite 2, 10020 Zagreb

 

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, niti će biti pozvana na dopunu istih.

Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Centar za kulturu Novi Zagreb kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

O izboru ravnatelja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

Odluka o rezultatima bit će objavljena na mrežnim stranicama Centra za kulturu Novi Zagreb (www.czk-novi-zagreb.hr) sukladno članku 10. stavku 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj: 25/13 i 85/15).

 

Leila Topić, prof., predsjednica Upravnog vijeća