Na temelju članka 27. Statuta Centra za kulturu Novi Zagreb i članka 8. Pravilnika o radu, ravnatelj Centra za kulturu Novi Zagreb, dana 19. Prosinca 2023. .g donio je

Odluku
o neizboru kandidata prijavlienih na natječaj za radno mjesto Čistač/ica i
poništenju natječaja

I.
Poništava se natječaj objavljen dana 27. studenoga 2023. na mrežnim stranicama i
oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Centra za kulturu Novi Zagreb za radno mjesto Čistač/ica na neodređeno puno radno vrijeme.

II.
Ova odluka dostavit ce se svim kandidatima, te ce biti objavliena na web stranici i
oglasnoj ploci Hrvatskog zavoda za zaposljavanje i web stranici i oglasnoj ploci Centra za kulturu Novi Zagreb.

III.
Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Obrazloženje
Dana 27. studenoga 2023. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Centra za kulturu Novi Zagreb objavlien je javni natječaj za radno mjesto Čistač/ica na koji su pristigle ukupno 2 prijave od kojih niti jedna nije bila potpuna.

Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

Više