Odluka o izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjem ustrojstvu

Radno mjesto

 ZAGREB


 1


 Na neodređeno; upražnjeni poslovi


 Puno radno vrijeme


 2 smjene


 Nema smještaja


 U cijelosti


 27.12.2022.


 11.1.2023.


 

Posloprimac

 Fakultet, akademija, magisterij, doktorat


 Engleski jezik


 1 godinu


 Na temelju članka 39. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 82/22), članka 27. Statuta Centra za kulturu Novi Zagreb od 30. studenog 2022.g. i članka 8. Pravilnika o radu, ravnatelj Centra za kulturu Novi Zagreb, dana 27. prosinca 2022.g. donio je

ODLUKU
o raspisivanju natječaja za radno mjesto
Stručni suradnik za promidžbu, marketing i odnose s javnošću (m/ž)

1.Raspisuje se natječaj za radno mjesto Stručni suradnik za promidžbu, marketing i odnose s javnošću, na neodređeno, puno radno vrijeme,
2.Uz dokaze o ispunjavanju uvjeta propisanih Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i
načinu rada Centra za kulturu Novi Zagreb, kandidati će biti pozvani da dostave presliku domovnice ili elektronski dokaz državljanstva, presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne stariji od 6 mjeseci) i životopis s opisom dosadašnjeg rada
3.   Natječaj će se objaviti na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Centra za kulturu Novi Zagreb
4.   Rok za podnošenje prijave na natječaj iznosi 15 dana od dana objave natječaja,
5.   Tekst natječaja glasi:

NATJEČAJ
za radno mjestO stručni suradnik ZA PROMIDŽBU, MARKETING I ODNOSE S JAVNOŠĆU (m/ž)
1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme

Uvjeti:
– VSS društvenog ili humanističkog smjera
– 1 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
– poznavanje engleskog jezika
– znanje rada na računalu
– razvijena komunikativnost i organizacijske sposobnosti.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:
– presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,
– elektronički zapis o radno-pravnom statusu ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje,
– potvrdu o poznavanju engleskog jezika izdanu od ovlaštene ustanove,
– presliku domovnice ili elektronski dokaz državljanstva,
– uvjerenje o nekažnjavanju  (ne starije od 6 mjeseci),
– životopis s opisom dosadašnjeg rada.

Natječajna dokumentacija prilaže se u elektroničkom zapisu ili preslici.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti dokaze iz članka 49. stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Nepotpunom prijavom smatra se ona koja ne sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, niti će biti pozvana na dopunu istih.
Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.
Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat po isteku roku čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili osobno na adresu:
CENTAR ZA KULTURU NOVI ZAGREB, Trg Narodne zaštite 2, 10020 Zagreb,
s naznakom „ NATJEČAJ ZA radno mjesto stručni suradnik ZA PROMIDŽBU, MARKETING I ODNOSE S JAVNOŠĆU
– NE OTVARAJ“
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave natječaja.
Natječaj je otvoren od  27. prosinca 2022. godine  do 11. siječnja 2023. godine.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisano ili elektroničkom poštom u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke.
Odluka o rezultatima bit će objavljena i na mrežnim stranicama Centra za kulturu Novi Zagreb sukladno članku 10. stavku 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj: 25/13 i 85/15).