Na temelju članka 27. Statuta Centra za kulturu Novi Zagreb i clanka 8. Pravilnika o radu, ravnatelj Centra za kulturu Novi Zagreb, dana 19. Prosinca 2023.g. donio je

ODLUKU
o izboru kandidata/kinje za radno mjesto Tajnik (m/ž)

I. Lidija Salopek, OIB: 01685933094 izabrana je na radno mjesto Tajnik/ica na neodređeno
puno radno vrijeme.

Il. S imenovanom iz točke .I sklopit ce se ugovor o radu na neodređeno, puno radno vrijeme
s početkom rada .I veljače 2023, godine i probnim radom od 2 mjeseca.

III. Ova odluka stupa na snagu s danom donosenja.

Obrazloženje
Dana 27. studenog 2023. objavljen je na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Centra za kulturu Novi Zagreb javni natječaj za radno mjesto Tajnik/ica na koji je pristiglo ukupno 12 prijava kandidata od čega 6 pravovremenih i potpunih, te 6 nepravovremenih / nepotpunih.

2 kandidata se pozvalo na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem posebnih propisa, no niti jedan od njih nije dostavio svu propisanu obveznu dokumentaciju, slijedom čega nije niti ostvario predmetnu prednost.

19 prijava kandidata dostavlieno je putem elektroničke poste, no iste nisu uvažene, budući da nisu dostavljene na način propisan javnim natiečajem.

Natjecajno poverenstvo obavilo je razgovore sa 4 kandidata koji su ispunjavali sveuvjete natječaja i koji su se odazvali na razgovor.

Nakon razgovora i evaluacije kandidata, natjecajno poverenstvo predložilo je sve četiri kandidatkinie za izbor na radno mjesto Tajnik/ica.
Pregledom natjecajne dokumentacije i zapisnika Natjecajne komisije ravnatelj Centra utvrdio je da kandidatkinja Lidija Salopek ispunjava sve uvete natječaja i stručne kriterije za obavlianje poslova i zadataka za radno mjesto Tajnik/ica, te je odlučeno kao u izreci ove Odluke.